KWALIFIKACJE-AZYMUT-ZATRUDNIENIE

Projekt  „KWALIFIKACJE – AZYMUT-  ZATRUDNIENIE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

12.05.2021 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY

ROZEZNANIE CENOWE _WARSZTATY_POSZUKIWANIA_PRACY

realizowanych na rzecz Uczestników/czek Projektu  „KWALIFIKACJE -AZYMUT-ZATRUDNIENIE”


07.05.2021 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie POŚREDNICTWA PRACY/TRENINGU PRACY

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

POŚREDNICTWA PRACY/TRENINGU PRACY

ROZEZNANIE CENOWE _POSREDNIK_PRACY

realizowanych na rzecz Uczestników/czek Projektu  „KWALIFIKACJE -AZYMUT-ZATRUDNIENIE”


19.04.2021 r. Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 23.03.2021 rozpoczynamy realizację  PORADNICTWA ZAWODOWEGO w formie indywidualnych spotkań z DORADCĄ ZAWODOWYM.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji:

– CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż) – grupa powiat ostrowiecki

Serdecznie zapraszamy!


23.03.2021 r. Rozpoczynamy realizację IDENTYFIKACJI POTRZEB I PREDYSPOZYCJI WRAZ Z UTWORZENIEM IPD

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 23.03.2021 rozpoczynamy realizację IDENTYFIKACJI POTRZEB I PREDYSPOZYCJI WRAZ Z UTWORZENIEM IPD  w formie indywidualnych spotkań z DORADCĄ ZAWODOWYM.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji:

– CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż) – grupa powiat ostrowiecki

Serdecznie zapraszamy!


16.03.2021 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie IDENTYFIKACJI POTRZEB I PREDYSPOZYCJI WRAZ Z UTWORZENIEM IPD oraz PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

IDENTYFIKACJI POTRZEB I PREDYSPOZYCJI WRAZ Z UTWORZENIEM IPD oraz PORADNICTWA ZAWODOWEGO

ROZEZNANIE CENOWE.

w/czek Projektu  „KWALIFIKACJE -AZYMUT-ZATRUDNIENIE”


02.03.2021 r. – Rozpoczynamy rekrutację do I EDYCJI Projektu

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie – NABÓR – I EDYCJA

KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN PROJEKTU_I_REKRUTACJI

ZALACZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE o przetwarzaniu danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU (dot. utraty zatrudnienia i korzystania ze wsparcia w ramach Osi 9)

Do powyższych dokumentów należy obligatoryjnie dołączyć:

– dla bezrobotnych zarejestrowanych  – zaświadczenie z PUP
– dla NIE zarejestrowanych w PUP- zaświadczenie z ZUS (wniosek do ZUS i wzór wypełnienia wniosku do ZUS)
– dla osób, które utraciły pracę po 01.03.2020 r. – kserokopia świadectwa pracy lub umowy zlecenia
– dla osób z niepełnosprawnością – kserokopia orzeczenia

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW !


01.03.2021 r. –  Zapraszamy do udziału w projekcie

Szanowni Państwo !

informujemy, iż Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o.   realizuje projekt pn.: „KWALIFIKACJE – AZYMUT – ZATRUDNIENIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących u 72 osób (42K/30M) stanowiących grupę docelową, poprzez wdrożenie zindywidualizowanych i kompleksowych działań w terminie od 01.03.2021 do 30.09.2022, które przyczynią się do wzrostu efektywności zawodowej i zatrudnieniowej Uczestników Projektu.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, które zamieszkują na obszarze woj. świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów KC tj. powiat i miasto: Ostrowiec Św.,  powyżej 29 roku życia i więcej.

Grupę docelową stanowi 72 osoby (42K/30M), –

*) os.bezrobotne (w tym zarejestrowane w PUP/MUP jako bezrobotne),

*) poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo zwłaszcza te znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na ryku pracy,

z czego:

  • 85% (36K/25M) osoby bezrobotne
  • 15% (6K/5M) bierne zawodowo
  • min. 30% UP (13K/9M) będą stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowe (w tym zarejestrowane w PUP/MUP jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie  po 01.03.2020 wskutek COVID-19
  • min 20% (9K/6M) osoby po 50 roku życia
  • max.20% (6M) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należący do poniższych grup

-min. 13% (6K/4M) osoby z niepełnosprawnością
-min. 20% ( 9K/6M)os długotrwale bezrobotne
-min. 70% – 21 mężczyzn i min. 60% – 25 kobiet z niskim wykształceniem max. ponadgimnazjalnym

W ramach projektu przewidziano trzy edycje rekrutacji po średnio 24 osób każda, w tym:

  • I edycja (03-04.2021),
  • II edycja (06-07.2021),
  • III edycja (11-12.2021)

Okres realizacji projektu: 01.03.2021 – 30.09.2022