AKTYWNA INTEGRACJA = LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

 

10.01.2020 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu warsztatów Kompetencji Społecznych dla 6 grup uczestników/czek projektu

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na przeprowadzeniu cyklu warsztatów Kompetencji Społecznych dla 6 grup uczestników projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1226626


08.01.2020 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie USŁUGI CATERINGOWEJ w formie serwowanego obiadu – ciepły posiłek (II danie)

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi cateringowej w formie serwowanego obiadu – ciepły posiłek (II danie) :

ZAPYTANIE CENOWE _CATERING

CATERING_ZALACZNIKI_wersja edytowalna

Usługa realizowana na rzecz Uczestników/czek Projektu  „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”


07.01.2020  Zakończenie realizacji PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.


03.01.2020  Zakończenie realizacji PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO w formie indywidualnych spotkań z PSYCHOLOGIEM.


26.11.2019 Uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu „AKTYWNA INTEGRACJA = LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym Marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik w obecności radnej Sejmiku Województwa Magdaleny Zieleń oraz Prezes Zarządu Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. Sylwia Barańska – podpisali umowę na dofinansowanie projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

https://www.swietokrzyskie.pro/ponad-500-mieszkancow-swietokrzyskiego-zagrozonych-wykluczeniem-skorzysta-ze-stazy-i-edukacji-zawodowej/


21.11.2019  Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 25.11.2019 rozpoczynamy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji: Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż)

Serdecznie zapraszamy!


16.11.2019  Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 19.11.2019 rozpoczynamy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO w formie indywidualnych spotkań z PSYCHOLOGIEM.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji: Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż)

Serdecznie zapraszamy!


06.11.2019 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO oraz INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

ROZEZNANIE CENOWE INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

ZAŁACZNIKI-poradnictwo psychologiczne – wersja edytowalna

oraz

INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO

ROZEZNANIE CENOWE INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE

ZAŁACZNIKI-poradnictwo zawodowe – wersja edytowalna

realizowanych na rzecz Uczestników/czek Projektu  „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”


05.11.2019 Informacja z wyboru ofert

Poniżej przedstawiamy informację z wyboru ofert złożonych na  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/CBPK/10/EFS-24/2019 z dnia 22.10.2019 r. opublikowanego w dniu 23.10.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY_MENTOR


23.10.2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług mentorskich

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług mentorskich w podziale na :
Część I. Mentor świadczący usługi na terenie powiatu ostrowieckiego , teren wiejski gminy Bałtów
Część II. Mentor świadczący usługi na terenie powiatu ostrowieckiego , teren wiejski gminy Bodzechów
Część III. Mentor świadczący usługi na terenie powiatu ostrowieckiego , teren wiejski gminy Ćmielów
o charakterze wsparcia mentorskiego udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAPYTANIE OFERTOWE_MENTOR

Zapytanie ofertowe dostępne jest również na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


21.10.2019 r. Rozpoczynamy działania rekrutacyjne

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie

„AKTYWNA INTEGRACJA = LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI

ZAŁACZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OSWIADCZENIE o przetwarzaniu danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OSWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OSWIADCZENIE o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

 


17.10.2019 r. Zapraszamy do udziału w projekcie

Szanowni Państwo !,

informujemy, iż Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o.  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” realizuje projekt pn.: „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększonej skuteczności w podjęciu zatrudnienia u 60 osób (32K i 28M) stanowiących grupę docelową, poprzez wdrożenie zindywidualizowanych i kompleksowych działań w ramach aktywnej integracji społecznej i zawodowej w terminie od 01.10.2019 do 30.06.2021, które przyczynią się do wzrostu efektywności społecznej i zatrudnieniowej Uczestników Projektu.

Grupę docelową stanowi 60 osób (32K/28M), z czego:

-70% (22K/20M) osób bezrobotnych.

-30% (10K/8M) osób biernych zawodowych

-min. 20% (6K/6M) osób niepełnosprawnych

-min. 20% (6K/6M) osób w wieku 50+

-min. 90% – 25 M i min. 40% – 13 – K z niskim wykształceniem max. ponadgimnazjalnym

Uczestnicy Projektu to osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, które są klientami GOPS Bałtów, GOPS Bodzechów, OPS Ćmielów ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność.

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.06.2020

________________________________________________________________________________

Projekt  „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020