AKTYWNA INTEGRACJA = LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ


01.10.2021 Informacja o rozpoczęciu szkolenia PRACOWNIK GOSPODARCZY

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.10.2021 rozpoczynamy realizację szkolenia Pracownik gospodarczy.

Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć :

Harmonogram – Pracownik gospodarczy

Przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


 30.09.2021 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 1 szkolenia/ kursu dla 1 uczestnika/czki projektu -DODATKOWA GRUPA

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 1 szkolenia/kursu dla III EDYCJI uczestników Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/71909


27.09.2021 Informacja z wyboru ofert na realizację szkoleń

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotem , którego był zakup usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 5 szkoleń/kursów dla 20 osób – uczestników III EDYCJI (dodatkowa grupa) projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” (podział zamówienia na 5 części)

do realizacji szkoleń zostali wybrani Wykonawcy :

Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c. z siedzibą 27-400 Ostrowiec Św., osiedle Słoneczne 14

Część II. „Sprzedawca z obsługą wózka widłowego”

Część III. „Kurs operatora wózka widłowego”

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55,

Część IV. „Pracownik gospodarczy ” 

Ośrodek Szkolenia PRIMO Renata Gawron z siedzibą 27-400 Ostrowiec Św., ul. Sandomierska 26 A

Część V. „Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III i kl. I”

 

CZĘŚĆ I – unieważnienie postępowania

W ramach wskazanej części postępowania złożona oferta Wykonawcy, która uzyskała największą liczbą punktów zawiera cenę przewyższającą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na poszczególne części zamówienia ograniczona jest budżetem zarezerwowanym w projekcie w ramach, którego prowadzone jest niniejsze zamówienie. Kwota zaoferowana przez Wykonawcę w ramach w/w  części zamówienia przekracza zabezpieczone kwoty, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty jaką mógłby przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


16.09.2021 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 5 szkoleń/ kursów dla uczestników/czek projektu -DODATKOWA GRUPA

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 5 szkoleń/kursów dla III EDYCJI uczestników Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/69847


14.09.2021 Rozpoczynamy  Warsztaty Kompetencji Społecznych dla DODATKOWEJ grup uczestników/czek projektu

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 14.09.2021 – 17.09.2021 r. zostanie zrealizowany  kolejny etapu projektu dla DODATKOWEJ GRUPY Uczestników/czek Projektu t.j.

Warsztaty Kompetencji Społecznych.

Zajęcia odbędą się w godz. 8.00 – 15.00

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


26.08.2021 Informacja dotycząca staży zawodowych – II EDYCJA

Szanowni/e Uczestnicy/czki Projektu!

informujemy, iż dniem 26.08.2021 zakończyliśmy realizację wsparcia w formie staży zawodowych dla II edycji Uczestników/Uczestniczek Projektu


16.08.2021 Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I ZAWODOWEGO – DODATKOWA GRUPA

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 16.08.2020 rozpoczynamy realizację :

PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO w formie indywidualnych spotkań z PSYCHOLOGIEM

oraz

PORADNICTWA ZAWODOWEGO w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji: Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż)

Serdecznie zapraszamy!


26.07.2021 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO oraz INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO – dodatkowa grupa

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

ZAPYTANIE CENOWE _poradnictwo psychologiczne_DODATKOWA_GRUPA

oraz

INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO

ZAPYTANIE CENOWE _PORADNICTWO ZAWODOWE_Dodatkowa Grupa

realizowanych na rzecz Uczestników/czek Projektu  „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”


01.07.2020 r. Rozpoczynamy działania rekrutacyjne dla DODATKOWEJ GRUPY 20 OSÓB – rekrutacja ciągła

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór 20 osób BIERNYCH ZAWODOWO chętnych do wzięcia udziału w projekcie (DODATKOWA GRUPA)

„AKTYWNA INTEGRACJA = LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY – DODATKOWA GRUPA

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OSWIADCZENIE o przetwarzaniu danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OSWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OSWIADCZENIE o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

Ponadto należy dostarczyć zaświadczenie z ZUS otrzymane na podstawie: wniosek do ZUS  wypełnionego wg: wzór wypełnienia wniosku do ZUS

Serdecznie zapraszamy !!!!!

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są w biurze projektu mieszczącym się pod adresem :

CBPK Sp. z o. o. osiedle Słoneczne 14 (górny pasaż), 27-400 Ostrowiec Św.


01.06.2021 Kontynuujemy  realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy – III spotkanie (II EDYCJA)

Uprzejmie informujemy, iż realizujemy kolejne spotkania z Pośrednikiem Pracy/Trenerem Pracy (III spotkania)

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


23.03.2021 Informacja o rozpoczęciu WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY” – GRUPA II i III- II EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację dwudniowych WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY -GR. II (II EDYCJA).

II grupa: Warsztaty odbędą się w dniach 23.03.2021 i 24.03.2021 w godz. 9.00-14.55

III grupa: Warsztaty odbędą się w dniach 26.03.2021 i 27.03.2021 w godz. 9.00-14.55

Miejsce realizacji : Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu


23.02.2021 Informacja o rozpoczęciu WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY” – GRUPA I- II EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację dwudniowych WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY -GR. I (II EDYCJA).

Warsztaty odbędą się w dniach 23.02.2021 i 24.02.2021 w godz. 9.00-14.55

Miejsce realizacji : Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu


23.02.2021 Informacja o rozpoczęciu WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY” – GRUPA I- II EDYCJA

Szanowni/e Uczestnicy/czki Projektu!

informujemy, iż w przypadku zamiaru podjęcia stażu zawodowego zgodnie z zapisami IŚR należy dostarczyć do Pośrednika/Trenera Pracy lub do biura projektu dokument „Skierowanie na staż” podpisany przez Firmę przyjmującą na staż”.

Na podstawie powyższego zostanie przygotowana trójstronna umowa stażowa wraz z wymaganymi załącznikami

O terminie popisania umowy stażowej Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura.


17.02.2021 Informacja dotycząca staży zawodowych – II EDYCJA

Szanowni/e Uczestnicy/czki Projektu!

informujemy, iż w przypadku zamiaru podjęcia stażu zawodowego zgodnie z zapisami IŚR należy dostarczyć do Pośrednika/Trenera Pracy lub do biura projektu dokument „Skierowanie na staż” podpisany przez Firmę przyjmującą na staż”.

Na podstawie powyższego zostanie przygotowana trójstronna umowa stażowa wraz z wymaganymi załącznikami

O terminie popisania umowy stażowej Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura.


12.02.2021 Informacja o rozpoczęciu z dniem 19.02.2021 szkolenia Kierowca prawa jazdy KAT C+E

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 19.02.2021 rozpoczynamy realizację szkolenia Kierowca prawa jazdy KAT C+E. Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć :

harmonogram- Kierowca prawa jazdy KAT C+E

Przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


11.02.2021 Informacja o rozpoczęciu z dniem 18.02.2021 szkolenia Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych  z uprawnieniami SEP do 1 kV

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 18.02.2021 rozpoczynamy realizację szkolenia Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych z uprawnieniami SEP do 1 kV. Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć :

harmonogram- Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych + SEP-1kV

Przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


31.01.2021 Kontynuujemy  realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy – II spotkanie (II EDYCJA)

Uprzejmie informujemy, iż realizujemy kolejne spotkania z Pośrednikiem Pracy/Trenerem Pracy (III spotkania)

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


29.01.2021 Informacja z wyboru ofert na realizację szkoleń

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotem , którego był zakup usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 1 szkolenia/kursu dla 1 osoby – uczestnika/czki II EDYCJI projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

do realizacji szkolenia „Kurs prawa jazdy kategorii C+E” został wybrany Wykonawca :

„MONTE – CARLO” Norbert Kamoda z siedzibą 27-400 Ostrowiec Św.,  Aleja Jana Pawła II 45


21.01.2021 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 1 szkolenia/ kursu dla uczestników/czek projektu – II EDYCJA

W związku z wycofaniem się z realizacji kursu przez Firmę Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO SAW mgr Marzena Góra, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 1 szkolenia/kursu dla II EDYCJI uczestników Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28072


14.01.2021 Informacja o rozpoczęciu szkolenia Sprzedawca- magazynier z obsługą wózka widłowego

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 14.01.2021 rozpoczynamy realizację szkolenia Sprzedawca- magazynier z obsługą wózka widłowego. Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć :

HARMONOGRAM SZKOLENIA Sprzedawca_magazynier

Przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


13.01.2021 Informacja o rozpoczęciu szkolenia Opiekun osób starszych i zależnych – siostra PCK

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 13.01.2021 rozpoczynamy realizację szkolenia Opiekun osób starszych i zależnych – siostra PCK. Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć :

HARMONOGRAM SZKOLENIA Opiekun osób starszych i zależnych – siostra PCK

Przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


11.01.2021 Informacja o rozpoczęciu szkolenia Pilarz -Drwal

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 11.01.2021 rozpoczynamy realizację szkolenia Pilarz -Drwal.

Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć :

HARMONOGRAM SZKOLEN-PILARZ_DRWAL

Przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


07.01.2021 Informacja o rozpoczęciu szkolenia Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I (moduł kl.III + kl.I )

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 07.01.2021 rozpoczynamy realizację szkolenia Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I (moduł kl.III + kl.I ). Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć :

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


09.12.2020 Informacja z wyboru ofert na realizację szkoleń

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotem , którego był zakup usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 6 szkoleń/kursów dla 26 osób – uczestników II EDYCJI projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” (podział zamówienia na 6 części)

do realizacji szkoleń zostali wybrani Wykonawcy :

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55,

Część I. „Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych z uprawnieniami SEP do 1 kV” 

Część II. „Opiekun osób starszych i zależnych – siostra PCK”

Część III. „Sprzedawca – magazynier z obsługą wózka widłowego”

 

Ośrodek Szkolenia PRIMO Renata Gawron z siedzibą 27-400 Ostrowiec Św., ul. Sandomierska 26 A

Część IV. „Pilarz – drwal”

Część VI. „Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III i kl. I”

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO SAW mgr Marzena Góra 27-400 Ostrowiec Św., ul. Iłżecka 91

Część V. „Kurs prawa jazdy kategorii C+E”

O terminie i czasie realizacji szkoleń Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


25.11.2020 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 6 szkoleń/ kursów dla uczestników/czek projektu – II EDYCJA

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 6 szkoleń/kursów dla II EDYCJI uczestników Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/18764


09.11.2020 Zakończyliśmy cykl Warsztatów Kompetencji Społecznych dla 3 grup uczestników/czek projektu – II EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 09.11.2020 r. zakończyliśmy realizację kolejnego etapu projektu t.j.

Warsztaty Kompetencji Społecznych.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o dostarczaniu do Biura Projektu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


29.10.2020 Zmiana terminów realizacji Warsztatów Kompetencji Społecznych dla III grupy uczestników/czek projektu – II EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29.10.2020 r. ulega zmianie harmonogram realizacji Warsztatów Kompetencji Społecznych dla III grupy (Ostrowiec Św. ) t.j.

ZMIANA_III_GR_harmonogram zajec-OSTROWIEC_II_EDYCJA


19.10.2020 Kontynuujemy  realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy – III spotkanie (I edycja)

Uprzejmie informujemy, iż realizujemy kolejne spotkania z Pośrednikiem Pracy/Trenerem Pracy (III spotkania)

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


29.09.2020 Rozpoczynamy cykl Warsztatów Kompetencji Społecznych dla 3 grup uczestników/czek projektu – II EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29.09.2020 r. rozpoczynamy realizację kolejnego etapu projektu t.j.

Warsztaty Kompetencji Społecznych.

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć dla poszczególnych grup:

I_GR_harmonogram zajec-OSTROWIEC_II

II_GR_harmonogram zajec-BALTOW_II

III_GR_harmonogram zajec-OSTROWIEC_II

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


17.08.2020  Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I ZAWODOWEGO – II edycja

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 17.08.2020 rozpoczynamy realizację :

PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO w formie indywidualnych spotkań z PSYCHOLOGIEM

oraz

PORADNICTWA ZAWODOWEGO w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji: Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż)

Serdecznie zapraszamy!


17.07.2020 r. Rozpoczynamy działania rekrutacyjne do II EDYCJI Projektu

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie (II EDYCJA)

„AKTYWNA INTEGRACJA = LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI

ZAŁACZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OSWIADCZENIE o przetwarzaniu danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OSWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OSWIADCZENIE o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

Serdecznie zapraszamy !!!!!

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są w biurze projektu mieszczącym się pod adresem :

CBPK Sp. z o. o. osiedle Słoneczne 14 (górny pasaż), 27-400 Ostrowiec Św.


15.07.2020 Informacja o rozpoczęciu WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY” – GRUPA III

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację dwudniowych WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY -GR. III.

Warsztaty odbędą się w dniach 16.07.2020 i 17.07.2020 w godz. 9.00-14.55

Miejsce realizacji : Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu


14.07.2020 Informacja o zakończeniu realizacji szkolenia  „Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 07.07.2020 zakończyliśmy realizację szkoleń  „Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych”.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o rozliczeniu kosztów dojazdu. Niezbędne dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu.


07.07.2020 Informacja o zakończeniu realizacji szkoleń  „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – siostra PCK” oraz „GLAZURNIK”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 07.07.2020 zakończyliśmy realizację szkoleń  „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – siostra PCK” oraz „GLAZURNIK”.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o rozliczeniu kosztów dojazdu. Niezbędne dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu.


01.07.2020 Informacja o rozpoczęciu WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY” – GRUPA II

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację dwudniowych WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY -GR. II.

Warsztaty odbędą się w dniach 01.07.2020 i 02.07.2020 w godz. 9.00-14.55

Miejsce realizacji : Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu


30.06.2020 Informacja o zakończeniu realizacji szkolenia  KUCHARZ

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30.06.2020 zakończyliśmy realizację szkolenia KUCHARZ.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o rozliczeniu kosztów dojazdu. Niezbędne dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu.


29.06.2020 Informacja o rozpoczęciu kolejnego etapu realizacji projektu : STAŻE ZAWODOWE

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29.06.2020  rozpoczynamy realizację zadania pn.: STAŻE ZAWODOWE.

Zapraszamy wszystkich Uczestników/czek do Biura Projektu i Pośrednika Pracy/Trenera pracy po odbiór druków „Skierowanie na staż”


27.06.2020 Informacja o zakończeniu realizacji szkolenia  SPRZEDAWCA z prawem jazdy kat B

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27.06.2020 zakończyliśmy realizację szkolenia SPRZEDAWCA  z prawem jazdy kat B.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o rozliczeniu kosztów dojazdu. Niezbędne dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu.


24.06.2020 Informacja o rozpoczęciu WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY” – GRUPA I

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację dwudniowych WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY -GR. I.

Warsztaty odbędą się w dniach 24.06.2020 i 25.06.2020 w godz. 9.00-14.55

Miejsce realizacji : Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu


23.06.2020 Informacja o zakończeniu realizacji szkolenia  SPRZEDAWCA – MAGAZYNIER z obsługą wózka widłowego

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 23.06.2020 zakończyliśmy realizację szkolenia SPRZEDAWCA – MAGAZYNIER z obsługą wózka widłowego.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o rozliczeniu kosztów dojazdu. Niezbędne dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu.


22.06.2020 Informacja o zakończeniu realizacji szkolenia  OPERATOR ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL. III + KL. I

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 22.06.2020 zakończyliśmy realizację szkolenia OPERATOR ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL. III + KL. I.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o rozliczeniu kosztów dojazdu. Niezbędne dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu.


20.06.2020 Kontynuujemy  realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy – II spotkanie

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 22.06.2020 r. odbędą się kolejne spotkania z Pośrednikiem Pracy/Trenerem Pracy

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


19.06.2020 Informacja o zakończeniu realizacji szkolenia  PRACOWNIK BIUROWY

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 19.06.2020 zakończyliśmy realizację szkolenia PRACOWNIK BIUROWY

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o rozliczeniu kosztów dojazdu. Niezbędne dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu.


16.06.2020 Informacja o zakończeniu realizacji szkolenia  OPERATOR KOPARKO ŁADOWARKI KL. III

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 16.06.2020 zakończyliśmy realizację szkolenia OPERATOR KOPARKO ŁADOWARKI KL. III .

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o rozliczeniu kosztów dojazdu. Niezbędne dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu.


04.06.2020 Informacja o rozpoczęciu szkoleń „Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych” oraz „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – siostra PCK”

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 08.06.2020 rozpoczynamy realizację szkoleń Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych oraz Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – siostra PCK .

Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć :

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – siostra PCK

Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu


03.06.2020 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie usługi polegającej na przeprowadzeniu WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY

ZAPYTANIE CENOWE _WARSZTATY POSZUKIWANIA_PRACY

ZALACZNIKI_ZAPYTANIE CENOWE _wersja edytowalna

Zapraszamy do składania ofert


01.06.2020 Informacja o zmianie w harmonogramie realizacji szkolenia KUCHARZ

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana realizacji szkolenia KUCHARZ. Poniżej zamieszczamy aktualny harmonogram zajęć :

KUCHARZ_AKTUALIZACJA_HARMONOGRAMU

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


29.05.2020 Informacja o rozpoczęciu szkolenia pn.: GLAZURNIK

Informujemy, iż od dnia 03.06.2020 rozpoczynamy realizację szkolenia GLAZURNIK. Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć :

GLAZURNIK

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


28.05.2020 Informacja o rozpoczęciu szkolenia PRACOWNIK BIUROWY

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 28.05.2020 rozpoczynamy realizację szkolenia PRACOWNIK BIUROWY. Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć :

PRACOWNIK BIUROWY

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


27.05.2020 Informacja o rozpoczęciu szkoleń Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I (moduł kl.III + kl.I ) oraz OPERATOR KOPARKO ŁADOWARKI KL. III

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 27.05.2020 rozpoczynamy realizację szkoleń Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I (moduł kl.III + kl.I ) oraz OPERATOR KOPARKO ŁADOWARKI KL. III .

Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć :

Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I (moduł kl.III + kl.I )

OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI KL. III

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


26.05.2020 Informacja o rozpoczęciu szkoleń „SPRZEDAWCA – MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO” oraz  „SPRZEDAWCA Z PRAWEM JAZDY KATEGORII B.”

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 26.05.2020 rozpoczynamy realizację szkoleń SPRZEDAWCA – MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO oraz SPRZEDAWCA Z PRAWEM JAZDY KATEGORII B.”

Poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć :

SPRZEDAWCA_z obsługą wózka widłowego

SPRZEDAWCA z PRAWEM JAZDY

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


20.05.2020 Informacja o rozpoczęciu szkolenia KUCHARZ

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 20.05.2020 rozpoczynamy realizację szkolenia KUCHARZ. Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć :

HARMONOGRAM SZKOLENIA „KUCHARZ”

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


05.03.2020 Informacja z wyboru ofert na realizację szkoleń

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku roztrzygniętego postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotem , którego był zakup usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 9 szkoleń/kursów dla 31 osób – uczestników projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” (podział zamówienia na 9 części)

do realizacji szkoleń zostali wybrani Wykonawcy :

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55,

cześć I : „Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych”

część II : „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – siostra PCK”

część V: „Kucharz”

część VIII: „Glazurnik”

cześć IX: „Pracownik biurowy”

Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c. z siedzibą 27-400 Ostrowiec Św., osiedle Słoneczne 14

cześć III: „Sprzedawca – magazynier z obsługą wózka widłowego”

część IV: „Sprzedawca z prawem jazdy kat B”

Ośrodek Szkolenia PRIMO Renata Gawron z siedzibą 27-400 Ostrowiec Św., ul. Sandomierska 26 A

cześć VI: „Operator koparko – ładowarki klasa III”

część VII: „Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III i kl. I”

 

O terminie i czasie realizacji szkoleń Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


27.02.2020 Rozpoczynamy realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27.02.2020 r. rozpoczynamy realizację kolejnego etapu projektu t.j.

Pośrednictwo Pracy/Trening Pracy – I spotkanie

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


25.02.2020 Zmiana zapytania ofertowego na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 9 szkoleń/ kursów dla uczestników/czek projektu

Szanowni Państwo,

W Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy w części nr VII t.j. Przeprowadzanie szkolenia „Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III i klasa I” omyłkowo wpisano liczbę Uczestników „5”. Zgodnie z zapytaniem ofertowym winno być „ 2” osoby. W związku z tym prosimy o naniesienie zmiany w Załączniku nr 1 – część VII- dotyczącą prawidłowej liczby osób.

Biorąc powyższe pod uwagę, CBPK Sp. z o.o. wydłuża termin składania ofert do końca dnia 03.03.2020 r.

Zmiana Zapytania ofertowego dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1234406


21.02.2020 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 9 szkoleń/ kursów dla uczestników/czek projektu

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 9 szkoleń/kursów dla uczestników projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1234406


13.02.2020 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie usługi polegającej na przeprowadzeniu POŚREDNICTWA PRACY / TRENINGU PRACY

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

POŚREDNICTWA PRACY / TRENINGU PRACY

ZAPYTANIE CENOWE _POSREDNICTWO PRACY_TRENER PRACY

ZALACZNIKI _POSREDNICTWO PRACY_TRENER PRACY

Zapraszamy do składania ofert


03.02.2020 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie usługi polegającej na zorganizowaniu noclegu, wyżywienia oraz transportu w ramach wizyt studyjnych dla łącznej liczby 68 osób (17 osób w ramach każdej z 4 wizyt)

Zapraszamy Wykonawców do złożenia odpowiedzi na rozeznanie cenowe prowadzone przez Partnera Projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „KRZEMIENNY KRĄG” .

Bliższe informacje zamieszczone są na stronie : http://www.krzemiennykrag.info/2020/02/rozeznanie-cenowe-na-przeprowadzenie-uslugi/


21.01.2020 Rozpoczynamy cykl Warsztatów Kompetencji Społecznych dla 3 grup uczestników/czek projektu – I EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 21.01.2020 r. rozpoczynamy realizację kolejnego etapu projektu t.j.

Warsztaty Kompetencji Społecznych.

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć dla poszczególnych grup:

harmonogram zajec-BALTOW_GR. I

harmonogram zajec-OSTROWIEC_GR. II

harmonogram zajec-OSTROWIEC_GR. III

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


10.01.2020 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu warsztatów Kompetencji Społecznych dla 6 grup uczestników/czek projektu

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na przeprowadzeniu cyklu warsztatów Kompetencji Społecznych dla 6 grup uczestników projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1226626


08.01.2020 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie USŁUGI CATERINGOWEJ w formie serwowanego obiadu – ciepły posiłek (II danie)

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi cateringowej w formie serwowanego obiadu – ciepły posiłek (II danie) :

ZAPYTANIE CENOWE _CATERING_EFS

ZAPYTANIE CENOWE _CATERING_ZALACZNIKI

Usługa realizowana na rzecz Uczestników/czek Projektu  „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”


07.01.2020  Zakończenie realizacji PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.


03.01.2020  Zakończenie realizacji PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO w formie indywidualnych spotkań z PSYCHOLOGIEM.


26.11.2019 Uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu „AKTYWNA INTEGRACJA = LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym Marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik w obecności radnej Sejmiku Województwa Magdaleny Zieleń oraz Prezes Zarządu Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. Sylwia Barańska – podpisali umowę na dofinansowanie projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

https://www.swietokrzyskie.pro/ponad-500-mieszkancow-swietokrzyskiego-zagrozonych-wykluczeniem-skorzysta-ze-stazy-i-edukacji-zawodowej/


21.11.2019  Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 25.11.2019 rozpoczynamy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji: Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż)

Serdecznie zapraszamy!


16.11.2019  Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 19.11.2019 rozpoczynamy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO w formie indywidualnych spotkań z PSYCHOLOGIEM.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji: Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż)

Serdecznie zapraszamy!


06.11.2019 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO oraz INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

ROZEZNANIE CENOWE INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

ZAŁACZNIKI-poradnictwo psychologiczne – wersja edytowalna

oraz

INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO

ZAPYTANIE CENOWE _DORADCA_ZAWODOWY

ZAŁACZNIKI-poradnictwo zawodowe – wersja edytowalna

realizowanych na rzecz Uczestników/czek Projektu  „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”


05.11.2019 Informacja z wyboru ofert

Poniżej przedstawiamy informację z wyboru ofert złożonych na  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/CBPK/10/EFS-24/2019 z dnia 22.10.2019 r. opublikowanego w dniu 23.10.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY_MENTOR


23.10.2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług mentorskich

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług mentorskich w podziale na :
Część I. Mentor świadczący usługi na terenie powiatu ostrowieckiego , teren wiejski gminy Bałtów
Część II. Mentor świadczący usługi na terenie powiatu ostrowieckiego , teren wiejski gminy Bodzechów
Część III. Mentor świadczący usługi na terenie powiatu ostrowieckiego , teren wiejski gminy Ćmielów
o charakterze wsparcia mentorskiego udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAPYTANIE OFERTOWE_MENTOR

Zapytanie ofertowe dostępne jest również na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


21.10.2019 r. Rozpoczynamy działania rekrutacyjne

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie

„AKTYWNA INTEGRACJA = LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI

ZAŁACZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OSWIADCZENIE o przetwarzaniu danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OSWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OSWIADCZENIE o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

 


17.10.2019 r. Zapraszamy do udziału w projekcie

Szanowni Państwo !,

informujemy, iż Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o.  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” realizuje projekt pn.: „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększonej skuteczności w podjęciu zatrudnienia u 60 osób (32K i 28M) stanowiących grupę docelową, poprzez wdrożenie zindywidualizowanych i kompleksowych działań w ramach aktywnej integracji społecznej i zawodowej w terminie od 01.10.2019 do 30.06.2021, które przyczynią się do wzrostu efektywności społecznej i zatrudnieniowej Uczestników Projektu.

Grupę docelową stanowi 60 osób (32K/28M), z czego:

-70% (22K/20M) osób bezrobotnych.

-30% (10K/8M) osób biernych zawodowych

-min. 20% (6K/6M) osób niepełnosprawnych

-min. 20% (6K/6M) osób w wieku 50+

-min. 90% – 25 M i min. 40% – 13 – K z niskim wykształceniem max. ponadgimnazjalnym

Uczestnicy Projektu to osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, które są klientami GOPS Bałtów, GOPS Bodzechów, OPS Ćmielów ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność.

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.06.2020

________________________________________________________________________________

Projekt  „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020