AKTYWNA INTEGRACJA – AZYMUT – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

07.12.2020 Rozpoczęcie realizacji zadania „Staże zawodowe” – dla I edycji UP.

Informujemy, iż od dnia 07.12.2020 rozpoczynamy realizację zadania : „Staże zawodowe”.

Podpisane przez Pracodawców skierowania należy złożyć w Biurze Projektu celem przygotowania stosownych umów i dokumentów.


30.11.2020 r. Rozpoczynamy działania rekrutacyjne UP do II edycji

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie

„AKTYWNA INTEGRACJA – AZYMUT – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN PROJEKTU_I_REKRUTACJI

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE o przetwarzaniu danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW !


28.11.2020 Informacja o rozpoczęciu szkoleń „Opiekun medyczny – siostra PCK”

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 03.12.2020 rozpoczynamy realizację szkolenia: „Opiekun medyczny – siostra PCK”

Poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć :

Opiekun medyczny-siostra PCK

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


25.11.2020 Kontynuujemy  realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy – II spotkanie

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 25.11.2020 r. odbędą się kolejne spotkania z Pośrednikiem Pracy/Trenerem Pracy

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


23.11.2020 Informacja o rozpoczęciu „WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY”

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację dwudniowych WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY -GR. I i II.

Warsztaty odbędą się :

I grupa  w dniach 23.11.2020 i 24.11.2020 w godz. 9.00-14.55

Miejsce realizacji : Kałków Godów 84a, 27-225 Pawłów

II grupa w dniach 30.11.2020 i 01.02.2020 w godz. 9.00-14.55

Miejsce realizacji : Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu


22.11.2020 Informacja o rozpoczęciu szkoleń „Księgowość – Kadry i płace”

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 23.11.2020 rozpoczynamy realizację szkolenia: „Księgowość – Kadry i płace”

Poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć :

KSIEGOWOSC_KADRY I PLACE

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


30.10.2020 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie usługi polegającej na przeprowadzeniu WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

WARSZTATÓW POSZUKIWANIA PRACY

ZAPYTANIE CENOWE _WARSZTATY POSZUKIWANIA_PRACY

ZALACZNIKI_ZAPYTANIE CENOWE _wersja edytowalna

Zapraszamy do składania ofert


13.10.2020 Informacja o rozpoczęciu szkoleń „TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH”

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 13.10.2020 rozpoczynamy realizację szkolenia: „TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH”

Poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć :

TECHNOLOG ROBOT WYKONCZENIOWYCH

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


12.10.2020 Informacja o rozpoczęciu szkoleń „RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE – DECOUPAGE” i

„KUCHARZ”

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 12.10.2020 rozpoczynamy realizację szkoleń: „RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE – DECOUPAGE” i „KUCHARZ”

Poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć :

KUCHARZ

Rekodzielo artystyczne – decoupage

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


05.10.2020 Informacja o rozpoczęciu szkolenia „SPRZEDAWCA Z PRAWEM JAZDY KAT. B ( KURS UZUPEŁNIAJĄCY)”

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 05.10.2020 rozpoczynamy realizację szkoleń „SPRZEDAWCA Z PRAWEM JAZDY KAT. B ( KURS UZUPEŁNIAJĄCY)”

Poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć :

„SPRZEDAWCA Z PRAWEM JAZDY KAT. B ( KURS UZUPEŁNIAJĄCY)”

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


29.09.2020 Informacja o rozpoczęciu szkolenia „SPRZEDAWCA – MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO”

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 29.09.2020 rozpoczynamy realizację szkoleń SPRZEDAWCA – MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO

Poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć :

harmonogram SPRZEDAWCA-MAGAZYNIER-WOZKI_WIDLOWE

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


28.09.2020 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń/ kursów dla uczestników/czek projektu

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu  4 szkoleń/kursów dla uczestników projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA-AZYMUT- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/8543

Zapraszamy do składania ofert


28.09.2020 Informacja z wyboru ofert na realizację szkoleń

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku roztrzygniętego postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotem , którego był zakup usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 7 szkoleń/kursów dla 17 osób – uczestników projektu „AKTYWNA INTEGRACJA-AZYMUT-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” (podział zamówienia na 7 części)

do realizacji szkoleń zostali wybrani Wykonawcy :

Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c. z siedzibą 27-400 Ostrowiec Św., osiedle Słoneczne 14

cześć III: „Sprzedawca – magazynier z obsługą wózka widłowego”

część IV: „Sprzedawca z prawem jazdy kat B”

część V: „Kucharz”

O terminie i czasie realizacji szkoleń Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.

W związku z brakiem złożonych ofert , dla Części zamówienia nr:

I: „Księgowość – Kadry i płace” ,

II: „Opiekun medyczny – siostra PCK”,

VI: „Rękodzieło artystyczne – decoupage”,

VII: „Technolog robót wykończeniowych”

zostanie ponownie ogłoszone postępowanie


16.09.2020 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń/ kursów dla uczestników/czek projektu

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 7 szkoleń/kursów dla uczestników projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA-AZYMUT- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5737


15.09.2020 Rozpoczynamy realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy – I EDYCJA (I spotkanie)

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 15.09.2020 r. rozpoczynamy realizację kolejnego etapu projektu t.j.

Pośrednictwo Pracy/Trening Pracy – I spotkanie – Ostrowiec Św. i Styków

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


02.09.2020 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie usługi polegającej na przeprowadzeniu POŚREDNICTWA PRACY / TRENINGU PRACY

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

POŚREDNICTWA PRACY / TRENINGU PRACY

ZAPYTANIE CENOWE _POSREDNICTWO PRACY_TRENER PRACY

Zapraszamy do składania ofert


29.07.2020 Rozpoczynamy cykl Warsztatów Kompetencji Społecznych dla 2 grup uczestników/czek projektu – I EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29.07.2020 r. rozpoczynamy realizację kolejnego etapu projektu t.j.

Warsztaty Kompetencji Społecznych.

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć dla poszczególnych grup:

GRUPA – I – harmonogram zajeć-STYKOW

GRUPA – II -harmonogram zajeć – OSTROWIEC

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


08.07.2020 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu warsztatów Kompetencji Społecznych dla 4 grup uczestników/czek projektu

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na przeprowadzeniu cyklu warsztatów Kompetencji Społecznych dla 4 grup uczestników projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA – AZYMUT -LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251999


26.06.2020  Zakończenie realizacji PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO i PORADNICTWA ZAWODOWEGO

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO w formie indywidualnych spotkań z PSYCHOLOGIEM oraz PORADNICTWA ZAWODOWEGO Indywidualnego z Doradca zawodowym.


01.06.2020  Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.06.2020 rozpoczynamy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji:

– CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż) – grupa powiat ostrowiecki

– Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, STYKÓW, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody – grupa powiat starachowicki

Serdecznie zapraszamy!


19.05.2020 r. Kontynuacja PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 19.05.2020 wznawiamy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO w formie indywidualnych spotkań z PSYCHOLOGIEM.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji:

– CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż) – grupa powiat ostrowiecki

– Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, STYKÓW, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody – grupa powiat starachowicki

Serdecznie zapraszamy!


13.04.2020 r. Wstrzymanie działań związanych z realizacją projektu

Szanowni Państwo!

Z przyczyn od nas niezależnych , ze względu na zagrożenie spowodowane koronawirusem (COVID-19), wstrzymujemy realizację zaplanowanych działań w projekcie.

O wszelkich zmianach zostaniecie Państwo informowani telefonicznie .

Nadmieniamy, iż na bieżąco (telefonicznie,/ e-mailem) możecie Państwo kontaktować się z Mentorami Projektu, którzy są do dyspozycji każdego Uczestnika/czki Projektu.


07.04.2020 r. Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 07.04.2020 rozpoczynamy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO w formie indywidualnych spotkań z PSYCHOLOGIEM.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji:

– CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż) – grupa powiat ostrowiecki

– Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, STYKÓW, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody – grupa powiat starachowicki

Serdecznie zapraszamy!


03.02.2019 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO oraz INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

ZAPYTANIE CENOWE _PSYCHOLOG

ZALACZNIKI_PSYCHOLOG-wersja edytowalna

oraz

ZAPYTANIE CENOWE _DORADCA_ZAWODOWY

ZALACZNIK _DORADCA_ZAWODOWY-wersja edytowalna

realizowanych na rzecz Uczestników/czek Projektu  „AKTYWNA INTEGRACJA-AZYMUT-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”


14.01.2020 r. Rozpoczynamy działania rekrutacyjne

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie

„AKTYWNA INTEGRACJA – AZYMUT – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN PROJEKTU_I_REKRUTACJI

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE o przetwarzaniu danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW !


13.01.2020 r. Zapraszamy do udziału w projekcie

Szanowni Państwo !,

informujemy, iż Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o.  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” realizuje projekt pn.: „AKTYWNA INTEGRACJA – AZYMUT – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększonej skuteczności w podjęciu zatrudnienia u 36 osób (19K i 17M) stanowiących grupę docelową, poprzez wdrożenie zindywidualizowanych i kompleksowych działań w ramach aktywnej integracji społecznej i zawodowej w terminie od 01.01.2020 do 30.09.2021, które przyczynią się do wzrostu efektywności społecznej i zatrudnieniowej Uczestników Projektu.

Grupę docelową stanowi 36 osób (19K/17M), z czego:

-70% (14K/12M) osób bezrobotnych.

-30% (5K/5M) osób biernych zawodowych

-min. 20% (4K/4M) osób niepełnosprawnych

-min. 20% (4K/4M) osób w wieku 50+

-min. 90% – 16 M i min. 40% – 8 – K z niskim wykształceniem max. ponadgimnazjalnym

Uczestnicy Projektu to osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, które są klientami : MGOPS Kunów, MGOPS Wąchock, OPS Ćmielów, GOPS Brody Iłżeckie ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 30.09.2021


19.12.2019 r. Rozeznanie cenowe na świadczenie usług mentoringu

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

USŁUGI MENTORINGU

ZAPYTANIE CENOWE _MENTOR

ZALACZNIKI _MENTOR

Zapraszamy do składania ofert

________________________________________________________________________________

Projekt  „AKTYWNA INTEGRACJA – AZYMUT – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020