AKTYWNA INTEGRACJA – AZYMUT – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

03.02.2019 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO oraz INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

ZAPYTANIE CENOWE _PSYCHOLOG

ZALACZNIKI_PSYCHOLOG-wersja edytowalna

oraz

INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO

ZAPYTANIE CENOWE _DORADCA_ZAWODOWY

ZALACZNIKI _DORADCA_ZAWODOWY-wersja edytowalna

realizowanych na rzecz Uczestników/czek Projektu  „AKTYWNA INTEGRACJA-AZYMUT-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”


14.01.2020 r. Rozpoczynamy działania rekrutacyjne

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie

„AKTYWNA INTEGRACJA – AZYMUT – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN PROJEKTU_I_REKRUTACJI

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE o przetwarzaniu danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW !


13.01.2020 r. Zapraszamy do udziału w projekcie

Szanowni Państwo !,

informujemy, iż Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o.  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” realizuje projekt pn.: „AKTYWNA INTEGRACJA – AZYMUT – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększonej skuteczności w podjęciu zatrudnienia u 36 osób (19K i 17M) stanowiących grupę docelową, poprzez wdrożenie zindywidualizowanych i kompleksowych działań w ramach aktywnej integracji społecznej i zawodowej w terminie od 01.01.2020 do 30.09.2021, które przyczynią się do wzrostu efektywności społecznej i zatrudnieniowej Uczestników Projektu.

Grupę docelową stanowi 36 osób (19K/17M), z czego:

-70% (14K/12M) osób bezrobotnych.

-30% (5K/5M) osób biernych zawodowych

-min. 20% (4K/4M) osób niepełnosprawnych

-min. 20% (4K/4M) osób w wieku 50+

-min. 90% – 16 M i min. 40% – 8 – K z niskim wykształceniem max. ponadgimnazjalnym

Uczestnicy Projektu to osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, które są klientami : MGOPS Kunów, MGOPS Wąchock, OPS Ćmielów, GOPS Brody Iłżeckie ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 30.09.2021


19.12.2019 r. Rozeznanie cenowe na świadczenie usług mentoringu

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

USŁUGI MENTORINGU

ZAPYTANIE CENOWE _MENTOR

ZALACZNIKI _MENTOR

Zapraszamy do składania ofert

________________________________________________________________________________

Projekt  „AKTYWNA INTEGRACJA – AZYMUT – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020