AKTYWNA INTEGRACJA – AZYMUT – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

 

16.09.2020 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń/ kursów dla uczestników/czek projektu

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu 7 szkoleń/kursów dla uczestników projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA-AZYMUT- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5737


15.09.2020 Rozpoczynamy realizację Pośrednictwa Pracy/Treningu Pracy – I EDYCJA (I spotkanie)

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 15.09.2020 r. rozpoczynamy realizację kolejnego etapu projektu t.j.

Pośrednictwo Pracy/Trening Pracy – I spotkanie – Ostrowiec Św. i Styków

O terminie i czasie spotkań Uczestniczy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowanie telefonicznie przez pracownika biura.

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


02.09.2020 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie usługi polegającej na przeprowadzeniu POŚREDNICTWA PRACY / TRENINGU PRACY

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

POŚREDNICTWA PRACY / TRENINGU PRACY

ZAPYTANIE CENOWE _POSREDNICTWO PRACY_TRENER PRACY

Zapraszamy do składania ofert


29.07.2020 Rozpoczynamy cykl Warsztatów Kompetencji Społecznych dla 2 grup uczestników/czek projektu – I EDYCJA

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29.07.2020 r. rozpoczynamy realizację kolejnego etapu projektu t.j.

Warsztaty Kompetencji Społecznych.

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć dla poszczególnych grup:

GRUPA – I – harmonogram zajeć-STYKOW

GRUPA – II -harmonogram zajeć – OSTROWIEC

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypominamy o pobraniu wniosków o zwrot kosztów dojazdu.


08.07.2020 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu warsztatów Kompetencji Społecznych dla 4 grup uczestników/czek projektu

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającą na przeprowadzeniu cyklu warsztatów Kompetencji Społecznych dla 4 grup uczestników projektu udzielanego Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA – AZYMUT -LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251999


26.06.2020  Zakończenie realizacji PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO i PORADNICTWA ZAWODOWEGO

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO w formie indywidualnych spotkań z PSYCHOLOGIEM oraz PORADNICTWA ZAWODOWEGO Indywidualnego z Doradca zawodowym.


01.06.2020  Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.06.2020 rozpoczynamy realizację PORADNICTWA ZAWODOWEGO w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji:

– CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż) – grupa powiat ostrowiecki

– Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, STYKÓW, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody – grupa powiat starachowicki

Serdecznie zapraszamy!


19.05.2020 r. Kontynuacja PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 19.05.2020 wznawiamy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO w formie indywidualnych spotkań z PSYCHOLOGIEM.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji:

– CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż) – grupa powiat ostrowiecki

– Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, STYKÓW, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody – grupa powiat starachowicki

Serdecznie zapraszamy!


13.04.2020 r. Wstrzymanie działań związanych z realizacją projektu

Szanowni Państwo!

Z przyczyn od nas niezależnych , ze względu na zagrożenie spowodowane koronawirusem (COVID-19), wstrzymujemy realizację zaplanowanych działań w projekcie.

O wszelkich zmianach zostaniecie Państwo informowani telefonicznie .

Nadmieniamy, iż na bieżąco (telefonicznie,/ e-mailem) możecie Państwo kontaktować się z Mentorami Projektu, którzy są do dyspozycji każdego Uczestnika/czki Projektu.


07.04.2020 r. Rozpoczynamy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 07.04.2020 rozpoczynamy realizację PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO w formie indywidualnych spotkań z PSYCHOLOGIEM.

Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Miejsce realizacji:

– CBPK Sp. z o. o Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14 (górny pasaż) – grupa powiat ostrowiecki

– Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, STYKÓW, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody – grupa powiat starachowicki

Serdecznie zapraszamy!


03.02.2019 Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO oraz INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

ZAPYTANIE CENOWE _PSYCHOLOG

ZALACZNIKI_PSYCHOLOG-wersja edytowalna

oraz

ZAPYTANIE CENOWE _DORADCA_ZAWODOWY

ZALACZNIK _DORADCA_ZAWODOWY-wersja edytowalna

realizowanych na rzecz Uczestników/czek Projektu  „AKTYWNA INTEGRACJA-AZYMUT-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”


14.01.2020 r. Rozpoczynamy działania rekrutacyjne

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie

„AKTYWNA INTEGRACJA – AZYMUT – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN PROJEKTU_I_REKRUTACJI

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE o przetwarzaniu danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW !


13.01.2020 r. Zapraszamy do udziału w projekcie

Szanowni Państwo !,

informujemy, iż Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o.  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” realizuje projekt pn.: „AKTYWNA INTEGRACJA – AZYMUT – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększonej skuteczności w podjęciu zatrudnienia u 36 osób (19K i 17M) stanowiących grupę docelową, poprzez wdrożenie zindywidualizowanych i kompleksowych działań w ramach aktywnej integracji społecznej i zawodowej w terminie od 01.01.2020 do 30.09.2021, które przyczynią się do wzrostu efektywności społecznej i zatrudnieniowej Uczestników Projektu.

Grupę docelową stanowi 36 osób (19K/17M), z czego:

-70% (14K/12M) osób bezrobotnych.

-30% (5K/5M) osób biernych zawodowych

-min. 20% (4K/4M) osób niepełnosprawnych

-min. 20% (4K/4M) osób w wieku 50+

-min. 90% – 16 M i min. 40% – 8 – K z niskim wykształceniem max. ponadgimnazjalnym

Uczestnicy Projektu to osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, które są klientami : MGOPS Kunów, MGOPS Wąchock, OPS Ćmielów, GOPS Brody Iłżeckie ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 30.09.2021


19.12.2019 r. Rozeznanie cenowe na świadczenie usług mentoringu

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia :

USŁUGI MENTORINGU

ZAPYTANIE CENOWE _MENTOR

ZALACZNIKI _MENTOR

Zapraszamy do składania ofert

________________________________________________________________________________

Projekt  „AKTYWNA INTEGRACJA – AZYMUT – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020